ภาพบรรยากาศ รับการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

นำโดย นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

“รับการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

    วันที่ 13 มกราคม 2564 โรงเรียนบางกะปิ ได้รับการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นำโดย นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และนางสาวมาเรียม ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้านิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบางกะปิ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ
ความคิดเห็น