ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางกะปิ

"ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563


  วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางกะปิ จัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ปกครองแยกเข้าพบคุณครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง รับฟังนโยบายต่าง ๆ จากคณะผู้บริหาร นำโดยนายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวศริตยา ชนะภู รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา  นางอุทุมพร จิตรแสวง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวบุญญารัตน์ บุตรทา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและนโยบายและแผน ในการจัดการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ โรงเรียนได้แบ่งการประชุมแต่ละระดับออกเป็น 2 ช่วง (เช้า - บ่าย) ตามกลุ่มเลขที่คี่และเลขที่คู่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของโรงเรียนบางกะปิ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ความคิดเห็น