ภาพบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในระยะเวลาปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

“ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในระยะเวลาปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
         โรงเรียนบางกะปิ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงระยะเวลาที่ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เช่น Google Classroom, Google Meet, Facebook , Line เป็นต้น และมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยครูประจำวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียนของนักเรียนแต่ละห้องเรียน มีภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564 ดังนี้
ความคิดเห็น