พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบางกะปิ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมอาคารสวัสดิ์ ผลโภค
ความคิดเห็น