พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันพุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๗) เครือข่ายการศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางกะปิ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนบางกะปิ มูลนิธิโรงเรียนบางกะปิ

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องเรียน จัดหาสื่อ เทคโนโลยี นำไปสู่ห้องเรียน Smart Classroom เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาและเอื้อต่อการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน โดยมี ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระครูสุจิตวิมล (จวง สุจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง และประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส ได้แก่ นายอดิเรก รัตนธัญญา , นายสุทธิ ภิบาลแทน และนายรังสี ยังพะกูล โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทอดผ้าป่าและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มอบโล่และใบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีอุปการคุณเพื่อแสดงความขอบคุณ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค
ความคิดเห็น