ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

"ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563"


         ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 
     โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบางกะปิ จัดอยู่ในลำดับที่ 9 จาก 52 แห่ง ด้วยคะแนน ITA 88.25 อยู่ในระดับ A

>>เอกสารผลการประเมิน<<
ความคิดเห็น