ประเพณีแห่งสายน้ำ ลอยประทีปวันเพ็ญเดือน 12

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม "ประเพณีแห่งสายน้ำ ลอยประทีปวันเพ็ญเดือน ๑๒" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของไทย โดย นายปรัชญา พิมลภัทรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงาน มีการประกวดนางนพมาศและหนุ่มทุ่งโรงเรียนบางกะปิ การประกวดกระทงประดิษฐ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ การแสดงชุดรำวงมาตรฐาน และการออกร้านขายอาหารไทย "ตลาดน้ำบางกะปิ" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ณ หอศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนบางกะปิ
ความคิดเห็น