ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนบางกะปิ จัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


โดยให้ผู้ปกครองแยกเข้าพบคุณครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง ชมวีดิทัศน์จากท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา และแจ้งเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมโดยครูที่ปรึกษา ในการจัดการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ โรงเรียนได้แบ่งการประชุมแต่ละระดับออกเป็น 2 ช่วง (เช้า-บ่าย) ตามกลุ่มเลขที่คี่และเลขที่คู่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของโรงเรียนบางกะปิ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
ความคิดเห็น