ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ 
เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

**นักเรียนเรียนออนไลน์ตารางเรียน**

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
ความคิดเห็น