ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาศูนย์สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. เรื่อง ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารเรียน ๓ หลังด้วยวิธี  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ความคิดเห็น