ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

โรงเรียนบางกะปิ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐ (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ความคิดเห็น