ทัศนศึกษาและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 23-25 มกราคม 2562 โรงเรียนบางกะปิ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ตรวจเยี่ยมค่ายและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ
ความคิดเห็น