กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติโรงเรียน ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ระเบียบการแต่งกาย มารยาทและวัฒนธรรมพี่น้องชาวบางกะปิ แนะนำสถานที่สำคัญภายในโรงเรียน และกิจกรรมนันทนาการพี่พบน้องร้องเพลงสุขสันต์
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน 
ในการนี้ นายปรัชญา พิมลภัทรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นักเรียน ณ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค
ความคิดเห็น