กิจกรรมค่ายคุณธรรม และปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนบางกะปิ

จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม "ธรรมร้อยดวงใจ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐" และปฐมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในการนี้ นายปรัชญา พิมลภัทรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
ความคิดเห็น