การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เหตุจาก PM2.5

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
ความคิดเห็น