การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.2 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบางกะปิ เป็นสถานที่จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

โดย ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ได้นำทีมผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางกะปิให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์  ผลโภค
ความคิดเห็น