สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบ สขร.1 ปี65 (6เดือน)