กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 0. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.8 KB
Adobe Acrobat Document 1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981.32 KB
Adobe Acrobat Document 2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document 3. ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.06 KB
Adobe Acrobat Document 4. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.71 KB
Adobe Acrobat Document 5. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
Adobe Acrobat Document 6. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.59 KB
Adobe Acrobat Document 7. กฎกระทรวงพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.45 KB
Adobe Acrobat Document 8. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.52 KB
Adobe Acrobat Document 9. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.15 KB
Adobe Acrobat Document 10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 482.25 KB
Adobe Acrobat Document 11. ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.42 KB
Adobe Acrobat Document 12. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.97 KB
Adobe Acrobat Document 13. ระเบียบการเดินทางไปราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.22 KB
Adobe Acrobat Document 14. ระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356.49 KB

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(งานบุคคล)

Adobe Acrobat Document 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอนาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ดาวน์โหลดไฟล์
Adobe Acrobat Document 2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์
Adobe Acrobat Document 3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดไฟล์
Adobe Acrobat Document 4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ดาวน์โหลดไฟล์
Adobe Acrobat Document 5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
Adobe Acrobat Document 6. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
Adobe Acrobat Document 7. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์