ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบางกะปิ

(ฉบับสมบูรณ์ใช้วันที่ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม เป็นต้นไป)

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <<

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <<