ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564)