โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์  (ครอบครัวอุปถัมภ์)  ปีการศึกษา  2552

โรงเรียนบางกะปิ

                                                                                                           

 

            โรงเรียนบางกะปิรับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ปีการศึกษา  2552  ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้  189  คน  เรียนในกรุงเทพมหานคร  16  โรงเรียน  จำนวน  84  คน  โรงเรียนปริมณฑล  25  โรงเรียน  97  คน  และโรงเรียนในภูมิภาคอื่นๆ  6  โรงเรียน  8  คน

            โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายดังนี้

                        รับนักเรียนจากพื้นที่ภูมิลำเนาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดสตูล  และ  4  อำเภอ  ในจังหวัดสงขลา  คือ  อำเภอเทพา      อำเภอสะบ้าย้อย  อำเภอจะนะ  อำเภอนาทวี

                        สำหรับโรงเรียนบางกะปิ  ได้รับนักเรียนโครงการดังกล่าวจำนวน  8  คน  คือ

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชั้น

แผนการเรียน

โรงเรียนเดิม - จังหวัด

1

นางสาวสุจญดา ง๊ะสมัน

ม.6 / 10

แผนการเรียนศิลป์ –  จีน

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  จ.สตูล

2

นางสาวสุวณี  ปฎิมินทร์

ม.5 / 1

แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  จ.สตูล

3

นางสาวเมธาวี  จงสกุลเลิศ

ม.5 / 1

แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

โรงเรียนเบตง “วีระราษฏร์ประสาน”

จ.ยะลา

4

นางสาวนฤภร  มนต์มหาชาติ

ม.5 / 6

แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ

โรงเรียนเบตง “วีระราษฏร์ประสาน”

จ.ยะลา

5

นางสาววาสนา  ดอเล๊าะ

ม.5 / 9

แผนการเรียนศิลป์ -ภาษาเยอรมัน

โรงเรียนตากใบ   จ.นราธิวาส

6

นางสาวอัฟนาน  ปุติ

ม.5 / 1

แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 

จ.ปัตตานี

7

นางสาวลัญชาภรณ์  ฟองมณี

ม.4 /2

แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

โรงเรียนนราสิกขาลัย 

จ.นราธิวาส

8

นางสาวอรุณี  เต๊ะ

ม.4 / 2

แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส

 

            การรับนักเรียนโครงการนี้เข้าเรียนในโรงเรียนบางกะปิในลักษณะฝากเรียนมีสภาพเป็นนักเรียนของสถานศึกษาเดิมในจังหวัดภาคใต้เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนบางกะปิจะส่งผลการเรียนไปยังสถานศึกษาเดิมเพื่อจัดทำเอกสารและผลการเรียน  ซึ่งนักเรียนในโครงการทุกคนยังมีสิทธิต่างๆในสถานศึกษาเดิม  ทั้งสิทธิโอกาสอื่นๆ  ของนักเรียนในเขตพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้

            การควบคุมดูแลนักเรียนในโรงเรียนบางกะปิได้จัดให้นักเรียนอยู่หอพักปะจำโดยแต่งตั้งผู้ดูแลนักเรียนบนหอพักตามระเบียบของโรงเรียน

            ในส่วนงบประมาณ  กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งงบอุดหนุนเป็น  3  ส่วน  คือ  งบประมาณส่วนตัว  งบประมาณการเรียนเสริม  งบประมาณการจัดการของโรงเรียน  โดยโอนเข้าบัญชีนักเรียนและโรงเรียน 

            ชี้วัดความเป็นอยู่ของนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ที่ฝากเรียนในโรงเรียนบางกะปิ  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือเรื่องการเรียนกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันอย่างดียิ่ง  ทั้งยังได้รับการสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

            นับว่าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์เป็นโครงการเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอย่างแท้จริง  และโรงเรียนบางกะปิก็มีความคิดเห็นในการจัดการศึกษาในโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างดียิ่ง

 

 

                                                                                    นางสุภัสสร    ไชยณรงค์

                                                                            ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์

           

                       

 

                                                                         โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปี 2553

            นายธงชาติ วงษ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ เดินหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ( ครอบครัวอุปถัมภ์ ) ปี 2553 ซึ่งเป็นโครงการให้ความร่วมมือกับสำนักพัฒนาเขตการศึกษาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้นักเรียนชายแดนภาคใต้ สอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนทั่วไป เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับทุนการศึกษาคนละ 70,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายนักเรียน ค่าบริหารจัดการโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ฯลฯ

            โรงเรียนบางกะปิรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมโรงเรียนบางกะปิได้ดี เข้ากับเพื่อน ๆ นักเรียนด้วยกันได้เป็นอย่างดี มีความตั้งใจเรียนสูง มีความมั่นใจและประทับใจ
           

            นักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ทางโรงเรียนบางกะปิจัดหอพักให้อยู่ มีครูอาจารย์ควบคุมดูแล ในปี 2553 รับนักเรียนในโครงการ 9 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้
                                                1.นางสาวเมธาวี จงสกุลเลิศ โรงเรียนเดิมเบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา
                                                2.นางสาวทิพาพร โซ่เมืองแซะ โรงเรียนเดิมเบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา
                                                3.นางสาวนิภารัตน์ ธนาวงศธร โรงเรียนเดิมเบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา
                                                4.นางสาวพัชรี คงเจริญโภชน์ โรงเรียนเดิมเบตงวีระราษฎร์ประสาน ยะลา
                                                6.นางสาวนิรนาท นิสานิ โรงเรียนเดิมเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
                                                5.นางสาวไซยานี บือราเฮง โรงเรียนเดิมเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
                                                7.นางสาวภาราตี อีแต โรงเรียนเดิมเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
                                                8.นางสาวนูรีซัน อาแวกะจิ โรงเรียนเดิมเตชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
                                                9.นางสาวฮาฟีเซาะ อาแด โรงเรียนเดิมธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

                                                                                                นางสุภัสสร ไชยณรงค์
                                                                                                ผู้ประสานงานโครงการฯ
 

Click ภาพกิจกรรม