ตัวอย่างการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

กลุ่ม 1-4 กลุ่ม 8 กลุ่ม 13
กลุ่ม 5-6 กลุ่ม 9-10 กลุ่ม 14
กลุ่ม 7 กลุ่ม 11-12 กลุ่ม 15-16