ประมวลรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง31101

ประมวลรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย รหัส ง31101

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี1  ภาคเรียนที่ 1/2559

เอกสารชุดที่ 1 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมจากคลิปวีดีโอ
เอกสารชุดที่ 2 โครงงานทำไส้ขนมเทียน
เอกสารชุดที่ 3 เรื่องผังงาน(Flowchart)
เอกสารชุดที่ 4  

 

เอกสารชุดที่ 5