แผนการจัดการเรียนรู้

0
527

1.แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา ปรับปรุง ส.ค. 2560

2.แบบฟอร์มวิเคราะห์ตัวชี้วัด ปรับปรุง ส.ค. 2560

3.แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา ศตวรรษที่ 21 ปรับปรุง ส.ค. 2560

4.แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ปรับปรุง ส.ค. 2560

5.แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ปรับปรุง ส.ค. 2560

6. แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(Course syllabus) ปรับปรุง ส.ค. 2560

7.คู่มือการจัดทำแผนการเรียนรู้ บางกะปิ 21 ปรับปรุง ส.ค. 2560

8.แบบฟอร์มประมวลวิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน บางกะปิ 2560 ปรับปรุง ส.ค. 2560

9.คู่มือการจัดทำหลักสูตร หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ บางกะปิ ปรับปรุง ส.ค. 2560

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้