แบบฟอร์มการจัดทำควบคุมภายในปี 60

0
338

CSA

ตัวอย่างแบบประเมิน 5 องค์ประกอบ

แบบติดตาม ปย 2

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ป.ย. 2

ปย1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้