คุณครูเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรมปี60

Posted by:

เมื่อวันที่ 12-17 มีนาคม พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนบางกะปิได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2 ให้ส่งตัวแทนคุณครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียน12 8 9 10 7 6 5

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์2

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์2

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์3

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์3

เป็นตัวแทนกล่าวความในใจและขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้

เป็นตัวแทนกล่าวความในใจและขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์1

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์1

0

Add a Comment