วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

0
426

วิสัยทัศน์ (ปี 2560)

      เป็นสถานศึกษามุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อสังคม ดำรงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ภูมิทัศน์งามเด่น เน้นกีฬา สถานศึกษาบริการชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้