การสร้างสื่อการสอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางกะปิ

Posted by:

การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

การสร้างสื่อการสอน

การใช้สื่อการเรียนการสอนมีความสำคัญมากต่อครู  สื่อการสอนจะช่วยให้ผู้สอนสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาที่สอนได้ง่ายขึ้น เเละช่วยกระตุ้นความสามรถในการเรียนของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

0

Add a Comment