แบบฟอร์มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2560

Posted by:

1.แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

2.แบบฟอร์มวิเคราะห์ตัวชี้วัด

3.แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา ศตวรรษที่ 21

4.แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

5.แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21

0

Add a Comment