ประกาศโรงเรียนบางกะปิ

Posted by:

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0

Add a Comment