งานแผนงาน ตารางสรุป 15 ก.ย.59

Posted by:

ให้ทุกงานทุกกลุ่มทำสรุปรายการลงในตาราง(4ตาราง)ส่งpaperที่แผนงาน และส่งFile ทาง 88sirisak@gmail.com แผนงานใช้เป็นสรุปในการหลอมแผน
        1.ตาราง1 งบประมาณจำแนกตามปผนงาน
        2.ตาราง2 ตารางสรุปจำนวนกิจกรรม
        3.ตาราง3 แบบสรุปงาน/โครงการ
        4.ตารางปฏิทิน ตารางปฎิทินปฎิบัติงาน ประจำปี2560
        5.**ตัวอย่างการลงปฎิทินปฎิบัติงาน ประจำปี**
        6.แบบกำกับติดตาม งาน กิจกรรม
       หมายเหตุ  **ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ใช้กรอกในแบบเสนอข้อที่7(.pdf)
0

Add a Comment