ครูอัตราจ้าง

                                                            

  นางสาวอนุตร์กานต์    ผดุงกิจ          นางสาวคณัญญา  ชูชื่น                      นายจตุรงค์   นคร                   นางสาวสุนารี  เปล่งนอก   

 

                                                            

  นายอาซูวัน   บากา                 นางสาวสุนิศา   ภู่หลักแก้ว              นางสาวนิรอสือนิง   นิดือมอง            นายธนาวุฒิ    อดิษะ

 

                                                            

นายปรีดา   นามเสาร์                นางสาวสิรามน  อินทร์แก้ว               นางสาวชนกพร  ยอดดี                นางสาวศศิมา  จอมศรี