กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายไตรรงค์  ชัฎอนันต์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

                                             

     นางสาววิลาวัลย์  สงค์มณี               นางสาวนิภา   ศุภนาม             นายจิระวัฒน์  ธนะสุนทรไชย์      นางสาวสิริญญา   พฤคฌาญาณ
         หัวหน้างานแนะแนว                          งานแนะแนว                                 งานแนะแนว                                  งานแนะแนว         
    

                                                           

     นางสาวสุภา  ภาคจัตุรัส                  นายวัฒนา  ง่อนสว่าง            ว่าที่ร้อยตรีมานะ วิสุทธิสมุทร             นายณัฐพล  คำนวนวุฒิ 
         หัวหน้างานชุมนุม                      หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน          หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน           หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1

 

                                                         

            นายทินกร  ชินวงศ์                    นายเอกชัย  พันธ์ละออง                นายสุรนารถ  อร่ามเรือง                    นายณัฏฐ์  พูนดี    
      หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2             หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.3            หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม               หัวหน้าระดับชั้น ม.1

 

                                                        

       นางสาวพรรณี  แสนแก้ว           นางสาวปิยะกมล  ปวงขุนทด          นางสาวโสภณา  ทองขาว            นางสาวสุภา  ภาคจัตุรัส
          หัวหน้าระดับชั้น ม.2                      หัวหน้าระดับชั้น ม.3                    หัวหน้าระดับชั้น ม.4                     หัวหน้าระดับชั้น ม.5

 

นางสาวศุภมาส   ธรรมชาติ
หัวหน้าระดับชั้น ม.6