กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนรินทร์พร   เจริญดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

                                                            

นางนภัสสร  อนันต์พิชัยเดช          นางสาวปิยะกมล  ปวงขุนทด          นางสาวสมพร  สุวรรณทศ          นางสาวมณฑาทิพย์  เรืองแก้ว

 

                                                            

   นางสาวสุรินธร  โพธิวัฒน์        นางสาวดารารัตน์  สงฆ์รักษา        นางสาวศุภมาส   ธรรมชาติ     นายกฤตธัช  บุบผารัตนเมธางกูร

 

                                                            

นางสาวปาริชาติ  คนเที่ยง            นางสาวสุชาวดี  ไทยสุชาติ             นางสาวอรพรรณ  พรหมแก้ว               นายภาคภูมิ  นันทา    

 

นางสาวสิรามน    อินทร์แก้ว