งานเกษียณอายุราชการ ปลายทางแห่งแสงเทียน ส่องเกษียณที่ทุ่งโสน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนบางกะปิ จัดงานมุทิตาจิต "ปลายทางแห่งแสงเทียน ส่องเกษียณที่ทุ่งโสน"

เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิ ที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ท่าน ได้แก่ 
๑. ดร. ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 
๒. นางนภัสสร อนันต์พิชัยเดช ครูชำนาญการพิเศษ
๓. นายสุชาติ สิริมีนนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวพรรณทิพา แสงมิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
๕. นางสุกานดา พลเสน ครูชำนาญการ 
๖. นายสีนวน เฟื่องรุ้ง นักพัฒนา
โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์และการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน  
จากนั้นเป็นพิธีมอบของที่ระลึกจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยครูเกษียณอายุราชการได้กล่าวความรู้สึกของแต่ละท่าน ตลอดระยะเวลาการทำงานมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ  ร่วมชมการแสดงของครูและนักเรียนโรงเรียนที่ตั้งใจมอบให้ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความซาบซึ้ง ความผูกพัน รอยยิ้มแห่งความสุขและความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๖ ท่าน  ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค
ความคิดเห็น