งานเกษียณอายุราชการ "ปลายทางแห่งแสงเทียน ส่องเกษียณที่ทุ่งโสน"