เว็บไซค์คุณครูสิริพัฒน์ ทีฆะสุข เช็คคะแนน ผลงานนักเรียนและครู

Posted by:

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจเช็คคะแนนเก็บในรายวิชาของครูสิริพัฒน์  ทีฆะสุข ปีการศึกษา2560

รายวิชา ศ23101   ศ22101

เว็บไซค์คุณครูสิริพัฒน์   ทีฆะสุขเป็นศูนย์รวมของ

หน่วยการเรียนรู้ศิลปะ แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมศิลปะ

 ภาพผลงานและกิจกรรมการเรียน คะแนนเก็บ

ชมรมนิรมิตรศิลป์ รายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผลงานการพัฒนาครูและประวัติคุณครู

>>เข้าเว็บไซค์คุณครูสิริพัฒน์   ทีฆะสุข<<

0