กระกาศประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเจ้าของภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค(e-bidding)

Posted by:

IMG_20170405_0001 IMG_20170405_0002  โหลดเอกสารได้ที่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบางกะปิ

0

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

Posted by:

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

0