การสร้างสื่อการสอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางกะปิ

Posted by:

การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

การสร้างสื่อการสอน

การใช้สื่อการเรียนการสอนมีความสำคัญมากต่อครู  สื่อการสอนจะช่วยให้ผู้สอนสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาที่สอนได้ง่ายขึ้น เเละช่วยกระตุ้นความสามรถในการเรียนของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

0

เว็บประกาศผล GAT PAT รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Posted by:

http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/FrmLogin.aspx?ReturnUrl=%2Fgpsregisterweb%2FMain%2FMain.aspx

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะ

0

ประเมินภายใน ปีการศึกษา 2559

Posted by:

24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิได้รับเกียรติจากท่าน ศน.พิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย ที่ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินภายในสถานศึกษา พร้อมนิเทศให้คำแนะนำแนวทางต่างๆกับคณะครู

24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิรับการประเมินภายใน และได้รับเกียรติจากท่าน ศน.พิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย ที่ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินภายในสถานศึกษา พร้อมนิเทศให้คำแนะนำแนวทางต่างๆกับคณะครู

17776730_636075763250058_865542392_o 17776849_636075636583404_915398713_o 17778953_636075626583405_1766327172_o

0

พลศึกษา

Posted by:

ความหมายพลศึกษา


พลศึกษาเป็น  “ศาสตร์’’ แขนงหนึ่งที่อยู่บนรากฐานทางวิทยาศาสตร์ และมีความเกี่ยวข้องกับ   ศาสตร์แขนงอื่นๆอีกหลายแขนง พลศึกษา มาจากคำว่า “พละ” และ “ศึกษา” พละ แปลว่า กำลัง ส่วนคำว่า ศึกษา แปลว่า การเล่าเรียน เมื่อนำคำทั้งสองคำนี้มารวมกันเป็นคำสมาสสระอะลดรูป รวมเป็น “พลศึกษา” แปลตามรูปศัพท์ว่า การศึกษาเล่าเรียนในการบำรุง ร่างกายโดยการออกกำลังกาย และจากความหมายดังกล่าว ได้มีนักพลศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายของคำว่า พลศึกษาไว้อย่างกว้างขวาง ดังต่อไปนี้คือ

  • เจย์ บี แนช  (Jay B. Nash) พลศึกษาเป็นการศึกษาแขนงหนึ่งในกระบวนการศึกษาทั้งหมด เป็นการศึกษาที่ใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางกาย ทางประสาท ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ ผลเหล่านี้จะประจักษ์ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมพลศึกษาขึ้นตามสถานที่ต่างๆเช่น สนามกีฬา โรงฝึกพลศึกษา และสระว่ายน้ำ เป็นต้น
  • เอชเธอริงตัน (Hetherington) พลศึกษาหมายถึง สิ่งสำคัญสองประการ คือ เป็นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเป็นกระบวนการศึกษาที่ช่วยให้เด็กเจริญเติบโต มีสุขภาพดี  ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถเรียนได้โดยไม่มีอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตแต่อย่างใด
  • กอง วิสุทธารมณ์   พลศึกษา คือ การฝึกฝนร่างกายให้มีสมรรถภาพดีขึ้นโดยใช้กิจกรรมบางอย่างเป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีร่างกายเจริญงอกงาม เติบโต แข็งแรง และว่องไว อบรมให้เป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย หนักแน่น อดทน รู้แพ้ รู้ชนะ สร้างสรรค์สามัคคี
  • วรศักดิ์ เพียรชอบ พลศึกษา คือ การศึกษาแขนงหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายเช่นเดียวกับการศึกษาแขนงอื่นๆ คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จะต่างจากวิชาอื่นตรงที่วิธีการและสิ่งที่นำมาใช้ คือ พลศึกษาใช้กิจกรรมการออกกำลัง หรือการเล่นกีฬาเป็นสื่อในการเรียนโดยใช้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพลศึกษาให้มากที่สุด
  • จรินทร์  ธานีรัตน์  กล่าวว่า การพลศึกษาคือ การศึกษาแขนงหนึ่งที่ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย  (ที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่) เป็นสื่อกลาง (Medium) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย (รูปร่าง) ทางจิตใจ ทางอารมณ์ ทางสังคม และพัฒนาการทางด้านคุณธรรม ตลอดจนการเป็นพลเมืองดีด้วย
  • สุวิมล ตั้งสัจพจน์ ได้กล่าวถึง พลศึกษาเริ่มขึ้นสมัยกรีกโบราณ ชาวเอเธน และสปาตาร์เป็นกลุ่มคนที่สนใจต่อการออกกำลังกายมาก เขาเรียกกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติในสถานกายบริหาร ซึ่งเป็นจุถดเริ่มต้นของพลศึกษาที่ขณะนั้นเรียกว่า “ยิมนาสติก” (Gymnastics) ต่อมาในศตวรรษที่ 17 ความสนใจการออกกำลังกายมาเน้นที่การพัฒนาร่างกายมากขึ้นทำให้คำว่า “Gymnastics” เปลี่ยนมาเป็น “Physical Activity” ซึ่งหมายรวมถึงกิจกรรมทางร่างกาย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กีฬา

0

ข่าวศิลปะ ( ดนตรีสากล )

Posted by:

วงโยธวาทิตร่วมบรรเลงดนตรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรที่นิด้า

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560 วงโยธวาทิตโรงเรียนบางกะปิได้รับเกียรติให้ร่วมบรรเลงดนตรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรที่นิด้า

0

“พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6” วันที่ 31 มีนาคม 2560

Posted by:

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวันแห่งความภาคภูมิใจโสนบาน โดยมี นางอิศรา ร่วมนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ (อาคารสวัสดิ์ ผลโภค) 
พิธีมอบประกาศนียบัตรและวันแห่งความภาคภูมิใจโสนบาน วันที่ 31 มีนาคม 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร วันที่ 31 มีนาคม 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6

 

0

กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Posted by:

v2

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.

0
Page 2 of 3 123