ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ

Posted by:

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ 1

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ 2

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ 3

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ 4

0

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

Posted by:

1.รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

2.รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

3.รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

0

ตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษ ที่ 21

Posted by:

คู่มือการจัดทำแผนการเรียนรู้ บางกะปิ 21

1.ตัวอย่างสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.ภาษาไทย สิ่งที่ต้องรู้

2. ต.แผน2 ม1

3. ตารางวิเคราะห์ มฐ.ตัวชี้วัดภาษาไทย ม.2

4. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

2.ตัวอย่างสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ

1. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สิ่งที่ต้องรู้

2. สังคม ม.3พุทธ หน้าที่ เศรษฐ ภูมิ

3. สังคม-หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

3.ตัวอย่างสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. ภาษาต่างประเทศ สิ่งที่ต้องรู้

2. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม1

3. แผนการสอนศตวรรษที่21ปรับใหม่เฉลิมปรับ

4. วิเคราะห์หลักสูตร ม.1

5. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

4.ตัวอย่างสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. คณิตศาสตร์ สิ่งที่ต้องรู้

2. คณิตศาสตร์ ม.1

3. คำอธิบายรายวิชาคณิต ม.1

4. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

5.ตัวอย่างสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. วิทยาศาสตร์ สิ่งที่ต้องรู้

2. คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

3. กรอบศตวรรษที่ 21 วิทย์ ม.1ภาคเรียนที่ 1

4. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

6.ตัวอย่างสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1. ศิลปะ สิ่งที่ต้องรู้.

2. ตารางขวาง และคำอธิบายรายวิชาศิลปะ(นาฏศิลป์)

3. สาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

7.ตัวอย่างสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

1. สุขศึกษาและพลศึกษา สิ่งที่ต้องรู้

2. กรอบ ศ 21สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1-2

3. แผนการสอนศตวรรษที่21 วิชาสุขศึกษาม.6

4. สาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

 

8.ตัวอย่างสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. การงานอาชีพและเทคโนโลยี สิ่งที่ต้องรู้

2.การงาน ม.1

3.คำอธิบายรายวิชาการงาน-แผนการสอนม.1เทอม 1

4. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

0

แบบฟอร์มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2560

Posted by:

1.แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

2.แบบฟอร์มวิเคราะห์ตัวชี้วัด

3.แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา ศตวรรษที่ 21

4.แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

5.แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21

0
Page 1 of 3 123